Меню
Количка

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на електронен магазин SuperGift.bg, собственост на търговско дружество Супергифт ЕООД, представен чрез Интернет страницата


Supergift.bg
Фирмени данни: Супергифт ЕООД, ИН 175220829


ИН по ЗДДС: BG175220829


Седалище и адрес на управление: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63


Данни за кореспонденция: София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 63


МОЛ: ПЕТКО ДЕЯНОВ КАЛАГЛАРСКИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Супергифт ЕООД предоставя услуги на Клиентите си посредством електронен магазин Supergift.bg. С отметка на бутона „Съгласен съм с общите условия“ при поръчка на продукти. Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


2. След кликане на бутона "Купи", Клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната “Количка/Кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


3. Услугите, предлагани от Супергифт ЕООД чрез електронен магазин Supergift.bg са адресирани само към пълнолетни Клинети, навършили 18 години.


4. Договорният език е български. Всички цени и плащания, обект на настоящите Общи условия са в български лева и с включен ДДС.


5. Супергифт ЕООД си запазва правото да променя Общите условия за позлване на електронен магазин Supergift.bg. Общите условия стават валидни от момента на публикуването им.


6. Супергифт ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, описани в настоящите Общи условия при настъпване на форсмажорни обстоятелства, които компанията не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Супергифт ЕООД.


7. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага българското законодателство.ІІ. ЦЕНИ


1. Всички цени на артикули, посочени в Интернет страницата Supergift.bg са в български лева и с включен ДДС.


2. Указаната цена на отделен продукт, публикуван в Supergift.bg е за 1 брой, 1 чифт или 1 комплект.


3. Цените, посочени на сайта Supergift.bg не включват разходите за доставка.


4. Цената на закупуване на продукти от Supergift.bg не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен с изричното съгласието и на двете страни.


ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


1. Условията за поръчка, заплащане и доставка са указани на интернет страницата на Supergift.bg


2. Всеки Клиент, избрал продукт от електронен магазин Supergift.bg може да направи поръчка, независимо дали е регистриран на сайта или не, когато плащането се извършва в брой при доставка.


3. Поръчки от електронен магазин Supergift.bg се приемат единствено чрез системата за онлайн търговия на сайта или по телфона, в случай че, това е възможно.


4. Поръчки от електронен магазин Supergift.bg се приемат 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието през системата.


5. При поръчката Клиентът посочва валиден електронен адрес, вярно попълнен адрес за доставка и вярно попълнени данни за контакт.


6. Посочването на неверени/грешни данни от Клиента при поръчка, прави поръчката невалидна и тя не обвързва Supergift.bg със задължението за изпълнение на доставката. Допълнителните разходи поради неточен адрес са за сметка на Клиента.


7. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез преглед на информацията в “Количка”.


8. Срокът на доставка за страната е до 10 работни дни, а за чужбина – до 30 работни дни от момента на потвърждаване на поръчката по имейл.


9. Посочените срокове за доставка са индикативни и Супергифт ЕООД не носи отговорност при забавяне по вина на куриера.


10. Поръчаните продукти се доставят на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


11. Тъй като продуктите, предлагани в Supergift.bg се намират в различни складове, при поръчка на повече от един продукт, екипът на сайта ще направи всичко възможно да консолидира доставката, но си запазва правата, в зависимост от местонахождението на складовете и спецификата на продуктите, да изпрати всеки артикул поотделно, за което Клиентът ще бъде навременно уведомен и при нужда ще поеме допълнителните разходи за доставка.


12. Супергифт ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на наличност от заявения продукт, в рамките на работната седмица Супергифт ЕООД уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Супергифт ЕООД, ще бъде извършено възстановяване на сумите, преведени от Клиента.


13. Поръчаните артикули от Supergift.bg се доставят подходящо опаковани съгласно вида им и ползвания транспорт за доставка.


14. Супергифт ЕООД предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.


15. Потребителят и Супергифт ЕООД удостоверяват получаване на поръчката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.


16. Клиентът се съгласява, че Супергифт ЕООД има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.


17. Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Супергифт ЕООД цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им (в случай на избор на наложен платеж, предлаган само на територията на България).

ІV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


Супергифт ЕООД предлага гаранционен документ на своите Клиенти за дадена закупена стока, единствено ако, такъв документ е осигурен от производителя на продуктите.
V. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА


1. Закупена стока от Supergift.bg може да бъде върната в срок от 7 (седем) работни дни от получаването, ако не е ползвана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Купувача.


2. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:


- Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;


- При транспортирането стоката е била повредена по вина на Супергифт ЕООД.


3. Правото на връщане на получена стока по ал. 1 не се прилага в следните случаи:


- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Супергифт ЕООД не е в състояние да контролира;


- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;


- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти, цветя, балони и бонбони;


- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;


- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
4. След получаване и заплащане на стоката, Клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:


- Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;


- Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;


- В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
5. Адресът, на който Клиентът трябва да изпрати продуктите при рекламация е този на подателя, посочен върху опаковката, в която е получен съответния артикул.
6. Условия, при които Супергифт ЕООД не признава рекламация на закупена стока:


- При посочени неверени, непълни или грешни данни за адрес, телефонен номер или име при подаване на заявката, се счита, че тя е невалидна и за Супергифт ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение;


- В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Супергифт ЕООД се освобождава от задължението си да достави поръчания продукт.


7. За случаите на отказ за получаване на стоката от Клиента се съставя протокол в момента на доставката. Ако Клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.


8. Супергифт ЕООД е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.
VІ. ЛИЧНИ ДАННИ


1. Супергифт ЕООД гарантира на своите Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Супергифт ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.


2. Супергифт ЕООД не изисква от своите Клиенти конфиденциална информация, като номера на банкови сметки, данни за банкови карти или персонални пароли.


3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява екипът на Supergift.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.


4. Супергифт ЕООД има право да изпраща на своите Клиенти рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин, на посочения при регистрация електронен адрес, за да ги запознава с възможни промени, нови стоки и промоции.


5. Супергифт ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373).


6. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Супергифт ЕООД ще изпрати данните само на адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.


7. Във всеки момент, Супергифт ЕООД има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


8. В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола за достъп до профила си, Клиентът може да изиска повторното изпращане на информацията на имейл адреса, с който е регистриран на сайта на Supergift.bg. Ако Клиентът е забравил паролата си, тя може да бъде възстановена от линка за забравена парола в секцията Вход на сайта. За възстановяване и повторно изпращане на потребителско име и/или имейл адрес, промяната може да се направи чрез свързване посредством имейл с екипа на Supergift.bg .


9. В случай, че Клиентът е забравил или изгубил данните си за достъп до имейл адреса, с който се е регистриал в сайта на Supergift.bg, или този e-mail адрес вече не съществува, Клиентът може да изиска промяна на основния си имейл за достъп до профила си чрез писмено свързване по имейл с екипа на Супергифт ЕООД. За да се финализира тази промяна Супергифт ЕООД ще изиска от Клиента копие, заверено с "Вярно с оригинала", на документ за самоличност, издаден от държавните органи (паспорт, лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС).


10. Супергифт ЕООД приема и обявява на сайта си гореизложената политика за защита на личните данни, като неразделна част от Общите условия, достъпни на адрес Supergift.bg.

VІІ. СЪДЪРЖАНИЕ


1. Артикулите, които се намират на страницата на Интернет магазин Supergift.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ асортимента, предлаган от Супергифт ЕООД в Supergift.bg, посредством производителите и доставчиците /вносителите, с които компанията работи.


2. Забранява се копирането на текстове от страниците на Supergift.bg и публикуването им на други сайтове без писмено съгласие на Супергифт ЕООД.


3. Позволено е цитирането на текстове от страниците на Supergift.bg като се постави следният текст: „Източник: Електронен магазин Supergift.bg”, както и линк към: Supergift.bg


4. Супергифт ЕООД не носи отговорност спрямо Клинетите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Supergift.bg.


5. Супергифт ЕООД си запазва правото да променя цените за наличните артикули без предварително да известява за това Клиента.


6. Супергифт ЕООД не носи отговорност за верността на информацията за продуктите, публикувани на страницата Supergift.bg, тъй като тази информация е предоставена от Производителите/Доставчиците/Вносителите, с които компанията работи. Супергифт ЕООД не гарантира и не носи отговорност за вреди, които са настъпили вследствие ползването на тази информация.


7. Супергифт ЕООД предоставя услуги чрез електронен магазин, съдържащ продукти и предмети предоставяни от трети страни, повечет от които не са собсвеност на Супергифт ЕООД. За всички продукти Супергифт ЕООД не носи отговорност при неправилна употреба и не предоставя гаранции. Потребителят се съгласява, че използва продуктите съгласно предложените инструкции, ако има такива, предоставени от производителя, и на своя отговорност.
VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


1. Клиентите използват интерфейса на страницата на Супергифт ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Супергифт ЕООД стоки в сайта Supergift.bg.


2. Договорът се сключва на български език.


3. Договорът между Супергифт ЕООД и Клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес Supergift.bg.


4. Страна по договора с Супергифт ЕООД е Клиентът съгласно данните, предоставени при покупка и/или регистрацията. За избягване на съмнение, това са и данните, с които е създаден акаунт или с които е направена покупка на сайтовете, собственост на Супергифт ЕООД.


5. Супергифт ЕООД включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.


6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиент или заявка за закупуване на продукти от сайта на Супергифт ЕООД Supergift.bg.


7. Супергифт ЕООД доставя стоките на посочения от Клиентите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.


IX. ДРУГИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Супергифт ЕООД се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.


2. Клиентите заплащат на Супергифт ЕООД възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта Supergift.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Супергифт ЕООД на адреса на сайта Supergift.bg.


3. Супергифт ЕООД доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Супергифт ЕООД на сайта Supergift.bg и съгласно настоящите общи условия.


4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


5. Клиентът и Супергифт ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация (ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп) или при покупка на продукти.


7. За да използва сайта Supergift.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Супергифт ЕООД. Супергифт ЕООД потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес.


8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Супергифт ЕООД, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. Тази промяна може да се направи от менюто с опции в Профил на Клиента.


9. Супергифт ЕООД не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Супергифт ЕООД си запазва правото да изисква от Клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


10. Супергифт ЕООД доставя и предава стоката на Клиента в определения при сключването на договора срок. Ако срокът на доставка не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Супергифт ЕООД доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.


11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


12. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд в България или Комисията за защита на потребителите.
X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Супергифт ЕООД по всяко време, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиентите си, които имат регистрация.


2. Супергифт ЕООД и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Супергифт ЕООД. На клиентът се предоставя 14-дневен срок, в който може да отхвърли в писмен вид Общите условия на Супергифт ЕООД. Само Клиенти, който са се регистрирали и са предоставили имейл адреси, ще бъдат уведомени за промени. Останалите Клиенти, които пазаруват онлайн като Гост, носят собствена отговорност да се запознаят с текущите Общи условия, публикувани на всички сайтове, собственост на Супергифт ЕООД.


3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Супергифт ЕООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


4. Супергифт ЕООД публикува тези общи условия на адрес supergift.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ


1. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Супергифт ЕООД се прекратяват в следните случаи:


- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;


- по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;


- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;


- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;


- в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в сайта supergift.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;


- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15 Декември 2013 г.


---
Контролни органи:
1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg


2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
Източник: Насоки за Общи условия на електронен магазин на Комисията за защита на потребителите и Българската уеб асоциация


http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/09/UniformModelGeneralTermsAndConditions-Shops-KZP-BWA-18092013.pdf